Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bloesem Remedies Yarrow


De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.yarrow.be en webshop.bloesemremedies-yarrow.com en alle leveringen.
Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
Op de Algemene Voorwaarden van Bloesem Remedies Yarrow is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen moeten voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Hasselt.

 

Aankoop en Betaling

De overeenkomst tussen Bloesem Remedies Yarrow en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Bloesem Remedies Yarrow gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
Bloesem Remedies Yarrow behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bv. bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.Bloesem Remedies Yarrow bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
Betaling van producten gekocht bij Bloesem Remedies Yarrow geschiedt uitsluitend vooraf.
Indien de koper kiest voor de optie overschrijving wordt de verzending pas nadat de betaling ontvangen is. Het geld dient op onze rekening te staan uiterlijk binnen 5 werkdagen vanaf de datum van aankoop.
De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
In geval van niet tijdige betaling is Bloesem Remedies Yarrow bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

 

Levering en Levertijden

De door Bloesem Remedies Yarrow opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, nemen wij per mail of telefonisch contact met u op, om aan te geven wanneer het terug beschikbaar is.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. transport, de levering, het depot van de geleverde producten enz. .

Alle leveringen zijn verzekerd en dienen afgetekend te worden bij ontvangst.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Levering geschiedt per postpakket door Bpost, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen.
De levering- of verzendkosten worden u meegedeeld vóór het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten gegeven.

Controleer altijd goed je adresgegevens voordat je de bestelling afrondt. Je dient er zelf voor te zorgen dat de bestemming waar de bestelling geleverd dient te worden goed bereikbaar is.
Als een pakket niet afgeleverd kan worden, ontvang je altijd een bericht. Als een pakket niet wordt opgehaald bij een afhaalpunt of afgeleverd kan worden wegens onjuiste adresinformatie is Bloesem Remedies Yarrow gemachtigd om de gemaakte verzendingskosten in te houden. Indien de klant een nieuwe verzending wil zal hij daarvoor eerst het bedrag van de  verzendingskosten op rekening van Bloesem Remedies Yarrow dienen te storten.

 


Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Bloesem Remedies Yarrow is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven.Bloesem Remedies Yarrow doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen door dagelijks de stock te update, toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens, door parallel verkoop in een van de winkels of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Bloesem Remedies Yarrow u zo snel mogelijk verwittigen.
De producten aangeboden doorBloesem Remedies Yarrow voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
Het is mogelijk dat Bloesem Remedies Yarrow op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Bloesem Remedies Yarrow is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

Bedenktijd en Retourneren

Voor alle producten gekocht bij Bloesem Remedies Yarrow heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.
Deze periode gaat in vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde, verkoopbare en ongebruikte staat verkeren.
Vanuit het oogpunt van hygiëne zijn aanvullende retourvoorwaarden van toepassing.  In algemene zin wordt u verzocht om de broekjes te passen over de eigen slip.  In het geval dat na retourzending wordt geconstateerd dat dit niet gebeurd is, of dat de artikelen gewassen of gedragen werden, behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om de artikelen te weigeren.  In dit geval wordt het aankoopbedrag niet teruggestort en ontvangt u van ons schriftelijk bericht.
Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingrecht dient u dit binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. U ontvangt daarna van ons een bevestigingsmail die u bij uw terugzending voegt, evenals uw bankrekeningnummer.  De goederen dienen ons u uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst toe te komen. De datum van aanbieding geldt als controle. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
Bloesem Remedies Yarrow ruilt de geretourneerde goederen enkel om in een van de winkels , indien ze per post teruggestuurd worden betalen wij U altijd het aankoopbedrag, verminderd met de verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.
De terugbetaling geschiedt op dezelfde manier als de wijze waarop de klant de betaling heeft verricht. Betaalt U via banccontact of overschrijving ontvangt U de terugbetaling op uw rekening, geschiedde de betaling via Paypal dan gebeurt de terugbetalign via Paypal.
Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
Goederen verkocht met korting worden op dezelfde manier behandeld. U krijgt bij een retourzending ook altijd uw geld terug.
Goederen moeten worden teruggestuurd naar het adres onder punt Maatschappelijke zetel.

 

Privacy en garantiebepalingen

Bloesem Remedies Yarrow volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers.
Bloesem Remedies Yarrow respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens.  Alle informatie mbt de persoonsgegevens wordt zorgvuldig bewaard en beheerd in een database.  Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor verwerking en intern beheer.  Ze worden in geen geval aan derden doorgegeven.  Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bloesem Remedies Yarrow, Thonissenlaan 86, 3500 Hasselt of per e-mail naar info@yarrow.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.  Onder ‘my account’ kunt u ook zelf uw gegevens raadplegen en aanpassen.

 

Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden.
Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u dit binnen 7 dagen na levering aan Bloesem Remedies Yarrow te melden.
Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk of per e-mail te melden aan Bloesem Remedies Yarrow.

 

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Bloesem Remedies Yarrow geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bloesem Remedies Yarrow niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Bloesem Remedies Yarrow heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bloesem Remedies Yarrow haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Bloesem Remedies Yarrow opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bloesem Remedies Yarrow niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Bloesem Remedies Yarrow behoudt zich het recht om prijsacties te voeren.  Het kan dus zijn dat uw bestelde producten, na uw bestelling, tegen een goedkopere prijs aangeboden worden. Kortingen hebben geen terugwerkende kracht.  Gelieve daar rekening mee te houden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bloesem Remedies Yarrow of rechthoudende derden.
Deze website www.yarrow.be is eigendom van Mathilde Vrancken
Maatschappelijke zetel:
Bloesem Remedies Yarrow
Thonissenlaan 86
3500 Hasselt
Bereikbaarheid: Dinsdag tot en met Zaterdag van 11u to 18u.
E-mail: info@yarrow.be
BTW: BE0707.379.230